Smlouva o pronájmu věci


 Děkujeme za váš zájem o pronájem u Topsexdolls.cz s.r.o (výrazy "Topsexdolls.cz", "my", "naše" a "náš" také odkazují na Topsexdolls.cz s.r.o.).

Tuto nájemní smlouvu (smlouva o pronájmu) uzavírá společnost Topsexdolls.cz s vámi (nájemce) a stanovuje podmínky, za kterých můžete od nás pronajmout uvedené položky (jak je definována níže). Spolu s našimi smluvními podmínkami, zásadami pro vrácení peněz a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zde zahrnuty odkazem, jako by byly uvedeny v plném rozsahu. Tato smlouva upravuje vaše užívání naší webové stránky ("Topsexdolls.cz") a vašeho pronájmu jakékoli položky. Navštívením tohoto webu a kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" v nákupním košíku souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami tohoto pronájmu a potvrzujete, že jste přečetli a rozuměli všem těmto podmínkám. 

Nyní proto, s přihlédnutím k vzájemně závazným smlouvám a slibům uvedeným dále, se strany takto dohodly takto: 

* Pronajaté položky. Topsexdolls.cz vám tímto pronajala, položky, které jste si zvolili a zaplatili na webových stránkách Topsexdolls.cz

* Období pronájmu. Můžete požádat o konkrétní dobu pronájmu, rezervací prostřednictvím formuláře u daného produktu. Vynaložíme přiměřené úsilí k doručení položky ke zvolenému termínu začátku pronájmu, ačkoli za to neručíme. Minimální lhůta na objednávku je 8 hodin před zvoleným začátkem pronájmu. Doba pronájmu začíná okamžikem, kdy je položka poprvé doručena na zadanou adresu, nebo osobním odběrem. A vyprší na konci přiděleného časového úseku, který jste zvolili ve formuláři u pronajaté položky ("Délka zapůjčení"). 

 * Cena pronájmu  Cena pronájmu se odvíjí od zvoleného časového úseku ve formuláři u zvolené položky. Platba je vyžadována vždy předem bezhotovostně některou z uvedených platebních metod v pokladně.

* Záloha.  K pronájmu požadujeme kauci 15 000 Kč, uvedenou a přičtenou k ceně pronájmu na stránce pokladny v sekci doprava a platba. Kauce bude případně využita pro srážky za dopravu, či poškození pronajatých položek v rozmezí 0% – 100%. Kauce bude vrácena maximálně do 7 pracovních dnů od vrácení pronajatých položek na bankovní účet vedený v ČR.

* Odmítnutí záruk.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste si vybrali a použijete všechny položky s využitím svých vlastních nejlepších znalostí a úsudku, a dále potvrzujete, že ačkoli Topsexdolls.cz nebo její zástupci vám poskytli pomoc nebo doporučení, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli položku, která je vhodná pro jakýkoli konkrétní účel, a odmítáme veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané. 

* Použití; Převzetí rizika; Omezení odpovědnosti; Uvolnění reklamace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny pronajaté položky od společnosti Topsexdolls.cz budete používat s maximální opatrností a pouze na vlastní nebezpečí. Chápete a rozumíte všem rizikům spojeným s používáním nebo vlastnictvím všech položek, včetně rizik zranění, nemoci a poškození. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ROZUMÍTE VŠEM RIZIKŮM SOUVISEJÍCÍM S POUŽÍVÁNÍM VŠECH POLOŽEK PŘIJATÝCH OD TOPSEXDOLLS.CZ. Souhlasíte s použitím všech položek opatrným, bezpečným a vhodným způsobem v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a / nebo kodexy jakýmkoli způsobem týkajícím se držení, užívání nebo údržby všech položek. Nebudete provádět žádné, úpravy, opravy nebo změny jakéhokoli druhu na žádné položce. Topsexdolls.cz neručí za škody vzniklé nebo související s vaším vlastnictvím, přepravu nebo použitím jakékoliv položky, kterou tímto uznáváte, zastupujete a souhlasíte, že jste byl dostatečné informován o všech případech použití zcela a výhradně na vlastní nebezpečí. Bez omezení obecnosti výše uvedeného se tímto vzdáváte a navždy zbavíte každého z Topsexdolls.cz veškerých odpovědností, nároků nebo odpovědnosti za úrazy nebo škody vyplývající z vašeho držení nebo použití jakékoliv položky, včetně těch, které byly způsobeny nedbalým jednáním.

* Použitá položka: Povinnost včasného hlášení závad.  Berete na vědomí, že pronajatá položka může být použitá a může být kosmeticky nebo jinak vadná a že nejsme povinni vám poskytnout novou položku. Součástí balení je vždy manuál s vyznačenými vadami před zapůjčením. Pokud zjistíte, že přijatá položka vykazuje jiná poškození, než jsou vyznačena v manuálu, není v provozním stavu, nebo je nějakým jiným způsobem poškozena, zavazujete se, abyste nás neprodleně informovali, a v žádném případě ne později, než dvacet (20) minut po zahájení doby pronájmu. Pokud nám včas vadu oznámíte a my rozhodneme, že položka není v provozním stavu a / nebo byla poškozena před zahájením nájemního období, pak podle našeho výběru buď vyměníme položku funkční ekvivalent k pozdějšímu datu a času nebo vám vystavíme kredit nebo plnou náhradu veškerého zaplaceného nájemného a zrušíme rezervaci. V případě neoznámení jiných vad, které nejsou vyznačeny v manuálu, se vystavujete riziku srážky z kauce 5% - 100%, dle vážnosti poškození.

* Nahrazení položky (položek).  Pokud jsou rezervované položky z jakéhokoliv důvodu nedostupné, vyhrazujeme si právo je s vaším souhlasem nahradit srovnatelnými, nebo rezervaci zrušit.

* Podmínky přijetí objednávky.  Obdržení elektronické nebo jiné formy potvrzení objednávky neznamená, že jsme přijali objednávku, ani nepředstavuje potvrzení naší nabídky k pronájmu. Topsexdolls.cz si vyhrazuje právo kdykoli po obdržení objednávky přijmout nebo odmítnout vaši objednávku, nahradit předmět (y) ve vaší objednávce a / nebo dodat z jakéhokoli důvodu méně než objednané množství jakékoli položky.

* Pozdní doručení.  Vynaložíme maximální úsilí k doručení položky v plánovaném termínu rezervace, ale neručíme za to. V případě, že bude dodána pozdě, vynaložíme maximální úsilí, abychom vás informovali. Nesmíte zrušit nebo zamýšlet zrušení rezervace, pokud bude zpoždění menší než dvě hodiny.

* Zrušení rezervace vámi - Storno poplatky.  Pokud zrušíte rezervaci, nebudete k zastižení na místě dodání a na telefonu, bude vám účtován storno poplatek, jak je uvedeno níže: "Storno poplatky"):

*Pokud zrušíte rezervaci více než 8 hodin před začátkem pronájmu, storno poplatek je 0%.

* Pokud zrušíte rezervaci méně než 5 hodin, ale více než 2 hodiny před plánovaným začátkem vašeho pronájmu, storno poplatek je rovný 50% ceny pronájmu zvoleného časového úseku.

* Pokud zrušíte rezervaci méně než 2 hodiny před plánovaným začátkem rezervace, nebo nebudete k zastižení na zadané adrese a telefonním čísle po dobu 20 minut od začátku pronájmu, storno poplatek se rovná 100% ceny pronájmu zvoleného časového úseku. Náklady na doručení budou účtovány v plné výši dle ceníku.

* Aby bylo zrušení rezervace platné, musíte nás písemně kontaktovat na e-mailovou adresu info@topsexdolls.cz, nebo telefonní číslo (prostřednictvím SMS) +420 607288195. Berete na vědomí, že storno poplatky nejsou penalizací a jsou spravedlivé a přiměřené, aby nám byly kompenzovány škody způsobené vašim stornováním, včetně nákladů vynaložených na vyhrazení určitého data a času pro rezervaci ostatních zájemců, riziko ztráty příjmů z pronájmu, rostoucí neschopnost snižovat škodu a obsadit termín na základě kratší výpovědní lhůty, poplatků a výdajů vzniklých při přípravě a doručení, zpracování objednávek apod. Tímto souhlasíte, že storno poplatky nebudete zpochybňovat. 

* Zrušení od Topsexdolls.cz a / nebo nedodání.   Můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit vaší rezervaci, nebo z jakéhokoli důvodu nedodáme položku a souhlasíte s tím, že naším jediným závazkem vůči vám bude vrácení veškerých částek, které jste dříve zaplatili. Bez ohledu na to, zda rezervaci zrušíme nebo nedoručíme, nebudeme mít vůči vám žádný jiný ani další závazek jakéhokoli druhu nebo povahy.

* Žádné pokusy o opravu položek.  Souhlasíte s tím, že se za žádných okolností nepokusíte o opravu ani materiálovou úpravu žádné položky bez ohledu na vadu a okamžitě nás budete informovat o jakýchkoli škodách, které zaviníte, nebo vzniknou v době pronájmu. Dle toho bude přihlédnuto k výši srážky z kauce.

* Ztráta a poškození položek.  Nesete veškeré riziko ztráty a / nebo škody způsobené na všech pronajatých položkách z jakékoli příčiny, od té doby, kdy převezmete pronajaté položky, do doby, kdy provedeme kontrolu po vrácení.

Souhlasíte s tím, že se jedná o spravedlivé a přiměřené rozdělení rizika při pronájmu od společnosti Topsexdolls.cz. Abyste se vyhnuli pochybnostem, fyzické přijetí položky po jejím vrácení kdykoli před návratovou prohlídkou nepředstavuje žádné určení stavu vrácené položky nebo nám nebrání v tom, abychom uplatnili jakékoliv srážky kauce. Namísto toho si vyhrazujeme právo prověřit položku v našem zařízení v přiměřené lhůtě po vrácení zboží a až poté zjistit, zda byla tato vrácená položka poškozena. V případě ztráty nebo škody, které nelze v našem rozumném obchodním úsudku opravit nebo opravit pouze za padesát procent (50%) nebo více z reprodukčních nákladů položky, škody se rovnají reprodukčním nákladům položky. V případě poškození, které lze opravit za méně než 50% (50%) reprodukčních nákladů na předmět, škody se rovnají skutečným nákladům na opravu. Za předpokladu, že můžeme v našem rozumném obchodním úsudku odhadnout škody v předstihu (a pokud jsou skutečné náklady nižší, pak vám bude tento rozdíl vrácen po opravě). Náklady na opravu zahrnují (i) práci 500 Kč za hodinu nebo sazbu pro odborníka na opravy se zkušenostmi s opravou materiálu ze silikonu a TPE, (ii) náklady na materiál a (iii) náklady na dopravu. Náhrada ceny bude cena výrobce za novou položku nebo srovnatelnou položku v době ztráty nebo škody plus dalších 35% za přepravu, znovuzavedení a ztrátu zisků (s čímž souhlasíte, že je spravedlivý a rozumný odhad hospodářské ztráty společnosti Topsexdolls.cz a likvidace škod, nikoliv sankce). Aniž by byla dotčena naše další práva a nápravná opatření, tímto nám dáváte nárok n, započtení a srážku všech těchto částek včetně odhadovaných škod (společně "předběžné škody") z vaší kauce.

* Vrácení. Bezprostředně po vypršení nebo předchozím ukončení doby pronájmu budete vyzvání odevzdat všechny pronajaté položky a vrátit nám každou položku v tak dobré kvalitě, stavu a funkčnosti, jako když jste ji převzali. Vrácení se nevztahuje pouze na položky jednorázového charakteru (kondomy, gumové rukavice, lubrikant). Pokud tak neučiníte, kromě našich dalších práv a nápravných opatření uvedených v tomto článku budeme mít právo účtovat si další nájemné za každou další započtenou hodinu, během které nebyla položka odevzdána a vrácena (dále jen "Doplňkový nájem"), a to až do doby, kdy bude provedena kontrola po navracení. To se považuje za prodloužení doby nájemného. Jste zodpovědní za odstranění veškerého příslušenství, věcí nebo jiného osobního majetku jakéhokoli druhu z položky před vrácením. Za takové položky nebudeme vůči vám odpovědní, pokud tak neučiníte. Ujistěte se, že každá položka je nám vrácena čistá. Pokud bude vrácená položka považována za špinavou výlučně a výhradně, vyhrazujeme si právo účtovat vám "Poplatek za čištění", jehož částka bude stanovena na našem rozumném úsudku. 

* Povolení srážky z kauce. Vratná kauce bude vrácena nebo uvolněna pouze v případě, že je každá položka včas vrácena ve stavu, ve kterém byla doručena nebo předána, jak je určeno v těchto podmínkách a výhradně dle našeho rozumného úsudku po přijetí a kontrole každé položky, jak je uvedeno výše. Pokud není položka včas vrácena, je ztracena a / nebo je vrácena poškozená, budeme účtovat opravu, kompenzování a odečtení vzniklých škod z kauce v rozsahu 5% - 100%. Srážka může být za nadměrné čištění, prodloužený pronájem a / nebo předběžné škody, které jsme určili v souladu s podmínkami tohoto pronájmu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto poplatky představují spravedlivý a přiměřený odhad škody, kterou jsme utrpěli. Tyto poplatky nepředstavují sankci, nýbrž kompenzaci vzniklých škod.

*Vlastnictví. Každá položka je a vždy zůstane a zůstane jediným a výlučným majetkem Topsexdolls.cz. Nemáte právo, ani nárok si je přivlastňovat mimo dobu sjednaného pronájmu.

* Oblast dodání. Dodáváme pouze v okruhu padesáti (50) kilometrů od adresy Mojmírova 1739/8, 14000 Praha. Všechny ceny, dodací poplatky a dostupnosti položek jsou pouze v této oblasti. Jakékoli rezervace mimo tuto oblast vyžadují předem písemnou dohodu před dodáním a jsou předmětem zvýšených poplatků a omezené dostupnosti. Pokud zadáte objednávku mimo oblast doručení bez předchozího písemného souhlasu, můžeme dle vlastního uvážení zrušit rezervaci. Poplatek za doručení je 10 Kč za kilometr nejrychlejší možnou trasou. Započítává se cesta k zákazníkovi, tak i návrat.

* Exkluzivní držení. Zavazujete se, že nebudete, půjčovat, sdílet ani se vzdávat pronájmu, pronajaté položky žádné třetí straně a každá položka bude vždy pod vaší bezprostřední a výlučnou kontrolou.

* Věk.  Tím, že uzavřete tuto smlouvu, se zaručujete, že jste starší osmnácti (18) let.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Kontaktujte nás na adrese info@topsexdolls.cz s jakýmikoli dotazy týkajícími se tohoto pronájmu.

 

Tato nájemní smlouva nabývá účinnosti dnem 1.4.2018